Varsel om oppstart av reguleringsplan

Dokumenter:

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplanen: "Utgård", teig på gnr 26, bnr 9 i Balsfjord Kommune.

Planområdet grenser direkte til reguleringsplanene «Nordkjoselv boligfelt», «Nye Nordkjoselv boligfelt», «Nordkjoselv barnehage» og «Nordkjosbotn Sør». Deler av industriområde I-7 i reguleringsplanen «Nordkjosbotn Sør» blir berørt av planarbeidet.

 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å videreutvikle Nordkjosbotn som sentrumsområde med tilgang til sentrumsnære, byggeklare boligtomter.

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning/planprogram jfr. Forskrift om konsekvensutredning §6b, nr 25 i Vedlegg I.

 

Forslagstiller er Alfred Pedersen, plankonsulent er BE Geomatikk AS.

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte

Spørsmål og innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 6 Juli 2018 til:

BE Geomatikk AS, Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes

eller e-post: post@begeo.no

Telefon: 90 20 17 07 

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Dokumenter:

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det på nytt om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplanen: "Snebakkan Grendefelt", på gnr 36, bnr 2,20 i Balsfjord Kommune.

Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til LNFR, som omreguleres til boligformål.

 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å etablere nytt utbyggingsområde for boligfelt.

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning/planprogram jfr. Forskrift om konsekvensutredning §6b, nr 25 i Vedlegg I.

 

Forslagstillere er Harald og Mariann Lunde, Lena Hemmingsen.

Plankonsulent er BE Geomatikk AS.

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte

Spørsmål og innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 6 Juli 2018 til:

BE Geomatikk AS, Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes

eller e-post: post@begeo.no

Telefon: 90 20 17 07 

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med utvidelse av detaljreguleringsplanen: "Sandbakken Fjelluttak", gnr 58, bnr 1 i Målselv Kommune.

Forslagstiller er Målselv Maskin & Transport AS, plankonsulent er BE Geomatikk AS.

 

Utvidelsen av Detaljreguleringsplanen for "Sandbakken Fjelluttak" kommer som følge av at opprinnelig plan ble for smal innover i bruddet, hvor utvidelsen har som formål å legge til rette for en mer konstruktiv utnyttelse.

 

Målselv Kommune har kommet frem til at planen blir behandlet som en revisjon av tidligere plan, uten krav om konsekvensutredning eller planprogram.

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte

Eventuelle innspill/kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 13 Mars 2018 til:

BE Geomatikk AS, Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes

eller e-post: post@begeo.no

 

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:

Målselv Maskin & Transport AS ved Frank Eriksen, tlf: 90 88 22 90

- eller BE Geomatikk AS ved plankonsulent Bjørn Edvardsen, tlf: 90 20 17 07

Dokumenter:

Redigeres til ny plan:

Varsel om oppstart av reguleringsplan

 

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan: "Strandvegen Park 2", gnr 47, bnr 214 i Balsfjord Kommune. Forslagstiller er J. Nysted Eiendom AS, plankonsulent er BE Geomatikk AS.

 

Detaljreguleringsplanen for "Strandvegen Park 2" har som formål å legge til rette for boligbebyggelse på den gamle barnehagetomta. Boligbebyggelsen vil bestå av rekkehus og/eller kjedehus med utleiedel i et marked med stort behov for dette.

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte

Eventuelle innspill/kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 26.September 2017 til:

BE Geomatikk AS, Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes

eller e-post: post@begeo.no

 

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:

J. Nysted Eiendom AS ved Jan Nysted, tlf: 90 94 29 69

- eller BE Geomatikk AS ved plankonsulent Bjørn Edvardsen, tlf: 90 20 17 07

BE Geomatikk, en underavdeling i Tromsbygg Entreprenør AS

Org.nr.: 913 284 836